رایس، سه ویژگی منفی در یك زن موفق

ذهنیت انسان و اعمال او در خلأ شكل نمی گیرند و هویت نمی یابند بلكه بازتاب مستقیم محیط زندگی باید تلقی شود.