جنگ بی قانون

گنبد سبز رنگ مسجد الخضرای شهر فلوجه این روزها پر از جای اصابت گلوله و تركش است.ساختمان های اطراف این مسجد به شدت آسیب دیده اند و به مخروبه تبدیل شده اند.