رایس ، متن یا پاورقی

این باور وجود دارد آنچه به پست و مقام، اعتبار و وجاهت می بخشد، ظرفیت های روانی و مادی فردی است كه آن پست را اشغال می كند.