معامله با شیطان

ایران سرانجام توافقنامه پاریس را که از سوی ۳ کشور اروپایی آلمان ، انگلیس و فرانسه مطرح شده بود پذیرفت. به این ترتیب ، راه را برای اعتمادسازی بیشتر هموار کرد.