نامه ای به اوباما

نامه راهی است که به دلیل خواندن آن در خلوت, انسان را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و شخص را دچار یک دگرگونی عظیم می کند شاید این مطلب دریچه ای باشد برای ایجاد یک تحول و دگرگونی در یک شحص یا یک دولتمرد شاید هم این مطلب آغازی باشد برای رونق گرفتن نامه هایی از قبیل تحولات

نامه ای به اوبا

گاهی وقت ها با یک حرف زدن ساده شاید بتوان دنیایی را دگرگون کرد. حال این دنیا یک دنیای درونی شخصی باشد یا دنیای بیرونی یک جامعه باشد. یکی از بهترین راه ها برای ایجاد این دگرگونی ها، نامه می باشد. شاید نامه هایی از قبیل و انتشار آن ها در جا معه مجازی بتواند گره گشای برخی مشکلات شخصی و حتی مشکلات دنیای جوامع ما بشود.

ریاست محترم جمهوری آمریکا

جناب آقای اوباما

دنیا محتاج کسانی است که دیگران را بفهمند و درک کنند.

دنیا محتاج کسانی است که باری از دوش مردم بردارند.

دنیا محتاج آدم هایی است که از بدی، ظلم و فساد جلوگیری کنند.

جناب آقای اوباما

برای این که مردم را با تمام وجودتان درک کنید، از شما خواهشمندم که وارد اتاقی شوید که کاملا در سکوت باشد.

حالا آرام روی صندلی بنشینید و تصور کنید :

تصور کنید موشکی به خانه شما اثابت می کند.

تصور کنید کودکتان را غرق خون و بی جان در آغوش دارید.

تصور کنید فرزندتان را غرق خون و بی جان در آغوش می گیرید.

تصور کنید جایی برای خواب ندارید.

تصور کنید چیزی برای خوردن ندارید.

تصور کنید شما را از خانه شما به زور بیرون کنند و هیچ قانونی از شما حمایت نکند.

تصور کنید بهترین دوستتان، بهترین همکارتان، بهترین فامیلتان جلوی رویتان بی دلیل کشته می شوند.

این دنیایی است که شما برای مردم بی گناهی مثل عراق، افغانستان و ... ایجاد کردید و می کنید اما خود شما درک نمی کنید . نمی فهمید که دارید چی کار می کنید.

جناب آقای اوباما

هنوز شده از بالا به خودتان و اعمالتان نگاه کنید؟!

هنوز شده از دید مردم همین کشورها به خوتان نگاه کنید؟!

هنوز شده صحنه های جنگ و جنایاتی که مردم بی گناه در آن قتل عام می شوند را برای خودتان هم تصور کنید؟!

تا حالا شده تصور کنید که در کنارتان روز به روز بمب و موشک و خمپاره منفجر شود؟!

تا حالا تصور کردید که یک آر.پی.جی به بدنتان اثابت کند؟۱

جناب آقای اوباما

توصیه می کنم لحظه ای در اتاقی ساکت و آرام این سخنان را تصویر پردازی کنید.

خوتان را با این تصویرپردازی بهتر بشناسید.

بفهمید که کی هستید و دارید چی کار می کنید.

دنیا به کسانی نیازمند است که از مردمش محافظت کند.

دنیا محتاج کسانی است که نیاز مردم را برطرف کند.

دنیا محتاج کسانی است که ظلم و بدی و فساد رااز مردم دور کند نه اینکه به آن ها تحمیل کند.

Letter to Obama

President of the Republic of America

Mr. Obama

The world needs people who know and understand others.

The world needs people who take public burdens.

The world needs people who are evil, tyranny and corruption is prevented.

Mr. Obama

In order for people to understand with all your being, you are entering a room, please be sure that it is completely silent.

Sit down and imagine quiet now:

Imagine a rocket in your home bed.

Imagine your child۰۳۹;s blood drowned and dead in your arms.

Imagine your child hugs you with blood and dead.

Imagine you have a place to sleep.

Imagine what not to eat.

Imagine you are away from your home and have no legal force not support you.

Imagine your best friend, best partner, the best and your family

Front view are killed for no reason.

This is the world that you are innocent people, such as Iraq, Afghanistan, etc. and you۰۳۹;ve created, but you do not understand .What do you get when you do not understand.

Mr. Obama

From above and you do not see yourself?

Yet the people of this country to see yourself?

Yet the war and the crimes in which innocent people are slaughtered even imagine for yourself?

I۰۳۹;d have to imagine that the day the bombs and rockets and mortars explode?

Now imagine that you have an RPG in your bed?!

Mr. Obama

I recommend a room Quiet Moment in the imagery of the words.

Know yourself better with this imagery.

Who are you and what do you know.

The world of the people who need protection.

The world needs people who need to fix.

The world needs those people away from the oppression of evil and corruption rather than to impose them.

سید احسان راستگو سوق