علی پاتریک؛ بازمانده مشکل آفرین دربار پهلوی

علی پاتریک در سن هفت سالگی بعد از کشته شدن پدر به ایران آورده می شود.