قتل عام مردم کرمان

مردم کرمان چندبار گرفتار حملات سبعانه متجاوزان و قتل عام قرارگرفته اند. آخرین بار آن توسط آغامحمدخان قاجار بود که در سال ۱۲۰۹ هجری قمری بود.