چاه برفی در اندرونی کاخ ناصرالدین شاه

امروز قصد داریم با ذکر حادثه‌ای اگرچه تلخ از عصر سلطنت ناصرالدین‌شاه به فضای حکومتی خفقان‌آور ناصری سرک بکشیم. گواینکه دوران وحشت و اختناق ناصری...