شریعتی نوآوری راستین در چرخه زمان

مهم این است که شریعتی عمری را اندیشید، تحقیق کرد و به تاملات نظری در حوزه اجتماع، دین و تاریخ پرداخت و بی دریغ تمامی آن را به رشته تحریر یا به زبان گفتار کشاند و بی کم و کاست و با اشتیاق تمام به مردم زمانه خود عرضه کرد.