مستندات مهم از خدمتگذاری دولت دکتر احمدی نژاد

شاید نقدهایی بر دولت نهم وارد باشد که در طول چهار سال گذشته, در رسانه های پر شمار جریانات سیاسی کشور بدانها پرداخته شده است, اما به حکم عیب می جمله بگفتی , هنرش نیز بگوی و بر سبیل انصاف, باید تصریح داشت که دولت نهم, نیمه پری نیز دارد که رسانه های مخالف دولت, آن را همواره ندیده می انگارند

شاید نقدهایی بر دولت نهم وارد باشد که در طول چهار سال گذشته، در رسانه های پر شمار جریانات سیاسی کشور بدانها پرداخته شده است، اما به حکم عیب می جمله بگفتی ، هنرش نیز بگوی و بر سبیل انصاف، باید تصریح داشت که دولت نهم، نیمه پری نیز دارد که رسانه های مخالف دولت، آن را همواره ندیده می انگارند به نحوی که عده ای مشق سیاه نگاری علیه این دولت را تکلیفی بر گرده خود احساس می کنند اما طریق انصاف نیست که چشم بر نقاط قوت ببندند و تنها ، برخی نقاط ضعف را فریاد زنند.

در این نوشتار سعی شده گوشه ای از قسمت پر لیوان که تاکنون نشان داده نشده است تشریح و بیان گردد. این مجموعه بر اساس آمار و مستندات معتبر از مراکز مختلف و موثق تهیه و جمع آوری شده است.

مسلما موفقیت های دولت نهم بسیار بیشتر از مواردی است که ما آورده ایم ولی به دلیل طولانی شدن مطلب مهمترین آنها در اینجا بیان شده است.

محمد شهرتی‌فر