کدام شرایط ویژه!

در اثر همین تهدید بود که برخی مدعیان کنونی شرایط ویژه با ارسال نامه ای سرگشاده به محضر رهبر معظم انقلاب و در پوشش دلسوزی برای کشور، خواستار عدول از آرمان های انقلاب شدند تا به زعم خویش مانع تهاجمی شوند که آن را قریب الوقوع می پنداشتند!