دوشنبه روز خسته كننده ای بود

رئیس جمهور دیروز روز سختی را از سر گذراند. اصلی ترین هوادارانش و باوفاترین حامیانش از او انتقاد كردند.