چگونه آرای والت رستو حکومت پهلوی را سرنگون کرد

نوسازی در جوامع عموما با بروز مشکل و بحران در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ها همراه است بلاخص اگر این نوسازی برون زا بوده و نقش تجویزی داشته باشد

نوسازی در جوامع عموما با بروز مشکل و بحران در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ها همراه است بلاخص اگر این نوسازی برون زا بوده و نقش تجویزی داشته باشد. نگاه برون زا به پدیده نوسازی بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی- طبقاتی ،‌ سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی جوامع می تواند زمینه ساز بروز نابسامانی در جامعه را فراهم می اورد و با اسیب رساندن به منافع طبقاتی و اجتماعی افراد زمینه بروز نا امنی و نابرابری را در جامعه رقم بزند ،‌ بروز چنین حالتی می تواند واکنش نیروهای اجتماعی را در روند شکل گیری نوسازی اسیب پذیر شدند را در پی داشته باشد.

سینا آذرگشسب