خواب‌های آشفته

توجه به خواب از اواسط دهه ۸۰ میلادی و با بررسی های فیزیولوژی انسان ها در خواب، پدیدآمد و هنوز هم تعدادزیادی از مردم اطلاع چندانی از دنیای خواب و تفاوت های آن با لحظه های بیداری ندارند.