اگر از یاد بروند...

در کشورهایی به علم و عالم اهمیت می‌دهند، قدر بزرگان کشور خویش را دانسته و به اشکال گوناگون از آنها تقدیر می‌نمایند، اما ما چه کرده‌ایم؟!