گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی

تعیین شیوع بیماریهای سیستمیک و چشمی در بیمارانی که تحت عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفتند و ارزیابی نتایج و عوارض این عمل در ۱۲۵۳ مورد جراحی آب مروارید

● هدف:

تعیین شیوع بیماریهای سیستمیک و چشمی در بیمارانی که تحت عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفتند و ارزیابی نتایج و عوارض این عمل در ۱۲۵۳ مورد جراحی آب مروارید.

● روش پژوهش:

مطالعه براساس داده های موجود از روی پرونده بیمارانی که به طور متوالی طی سال های ۸۱-۱۳۷۸به یک کلینیک خصوصی مراجعه و توسط یک جراح تحت عمل جراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفته بودند، انجام شد.

● نتایج:

از۱۲۵۳ چشم عمل شده، علت آب مروارید در ۹۵.۹ درصد موارد ناشی از سن (senile) بود. میانگین سن بیماران ۶۱ سال و مدت پی گیری بعد از عمل ۲۰±۱۲.۵ ماه بود. شیوع فشارخون بالا، دیابت، بیماری های قلبی، سودواکسفولیشن و گلوکوم به ترتیب ۱۶، ۱۱.۵، ۷.۷، ۳.۱ و ۲.۷ درصد بود. بعد از عمل، به ترتیب ۷۱.۹ درصد و ۹۰.۴ درصد موارد، دید بدون اصلاح و با اصلاح ۲۰.۴۰ یا بهتر به دست آوردند. مهمترین عوارض حین و بعد از عمل عبارت بودند از یووییت استریل (۴.۸ درصد)، پرولاپس زجاجیه (۰.۲۳ درصد) و آندوفتالمیت، ادم سیستویید ماکولا، ادم پایدار قرنیه (که نیاز به پیوند داشت) و جداشدگی شبکیه هر کدام یک مورد (۰.۸۰ درصد). کدورت کپسول خلفی (PCO)که نیاز به کپسولوتومی با لیزر یاگ داشت نیز در ۵.۸ درصد موارد روی داد.

● نتیجه گیری:

عمل جراحی فیکو و کار گذاری لنز داخل چشمی، روشی موثر و کم عارضه در مبتلایان به آب مروارید با علل مختلف می باشد. فشار خون بالا و دیابت، از بیماری های سیستمیک شایع همراه با آب مروارید می باشند

محمدعلی جوادی

محمدرضا جعفری نسب

عباس علی جعفرنژادی

ماندانا احمدی

حسین پورسلمان

محمدمهدی صدوقی