مولتیپل تروما چیست تروما یعنی چه

مولتیپل تروما چیست تروما آسیب و صدمه ای است که عامل آن چیزی غیر از خود شخص و بدنش می باشد مولتیپل تروما حالتی است که این صدمات و آسیب های بیرونی افزایش یابد و به یک آسیب محدود نشده باشد در مقاله زیر به تعریف دقیق تروما و مولتیپل تروما و همچنین دستورات اولیه در برخورد با بیمار مولتیپل تروما, پرداخته شده است

تروما چیست؟

تروما در واقع آسیب و نقصانی است که در اثر وارد شدن فشار و یا ضربه به بدن ایجاد می‎گردد. تصادف، ضربه خوردن، افتادن، جراحت و … از جمله عوامل بوجود آمدن تروما ها هستند. زمانی که شخصی دچار تصادف، ضرب دیدگی و … می گردد در اصطلاح می‎گویند دچار تروما شده است. البته می‎توان گفت که تروما به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم می‎گردد که این دو مبحث در اورژانس و مراکز فوریت‎های پزشکی باتوجه به قانون تروما مشخص می‎شود. واژه تروما ( به انگلیسی : Trauma ) در علم پزشکی هر نوع فشاری را شامل می گردد که بر بدن انسان وارد گردیده است که از این ضربه یا فشار خارج از بدن می‎باشد و در واقع یک نوع عامل بیرونی است. به نقل از برخی منابع یکی از عوامل مرگ در جهان بعد از سکته قلبی، تروما محسوب می‎گردد که این امر در ایران سومین عامل مرگ و میر می‎باشد.

مولتیپل تروما چیست؟

در واقع شخصی که دچار تعداد ضربات و حوادث متعددی گردیده است را مولتیپل تروما گویند.

مثلا شخصی که در تصادف دچار شکستگی ،خونریزی،آسیب عروقی،قطع عضو و غیره میشود یک بیمار مولتیپل است.

بیمارانی که دچار مولتیپل می‎شوند نیاز به امداد رسانی و اقدامات اولیه تخصصی دارند.

باتوجه به قانون برخورد اولیه در موارد مولتیپل بسیار حیاتی است، باتوجه به محل ایجاد نحوه امدادرسانی متفاوت می‎باشد ولی آنچه مهم است تبحر و تسلط پزشک و یا مسئول طب اورژانس می‎باشد.

نحوه جابجایی بیمار، محل آسیب دیده، بستن و انتقال آن، جلوگیری از خونریزی‎های احتمالی و … از جمله عوامل موثر و سرنوشت ساز در این مرحله را دارند.

درمان‎های به موقع باعث جلوگیری از ایجاد آسیب‎های بیشتر و شدیدتر به بیمار می‎نماید. بطور مثال گرفتن فشار خون در بیماران دچار ضربه مغزی بسیار ضروری است.

دستورات اولیه بیمار مولتیپل تروما

1. NPO

2. CVS q30min for 3 hrs, then q3h if stable

3. IV line * 2 (large bore)

4. cardiac monitoring & pulse oximerty & ICU admission if very ill

5. serum NS 1000cc IV free à repeat another 1 liter if unstable

6. supplemental O2 4-5 lit/min

7. reserve 6 units PC

8. CBC serial q6h

9. Check Na, K, BUN, Cr, BS, PT, PTT, INR, UA

10. Foley catheter fixed

11. Chart I/O

12. NG tube fixed (contraindicated in skull base fx)

13. ECG

14. ABG

15. CXR

16. Pelvic X-ray (AP)

17. Neck view (AP&Lat) including C7-T1

18. abdominopelvic sonograpgy

19. Amp Ranitidin 50 mg / IV / bd

20. Tetanous prophylaxis (if applicable)

21. Orthopedic X-rays (if applicable)

22. Brain CT scan (if GCS<15, head trauma, vomiting, amnesia)

23. Orthopedic consult (if applicable)

24. Neurosurgery consult (if applicable)