ناسازگاری و درمان آن(۱)

آدلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰) از سال ۱۹۰۲ یكی از چهار عضو گروهی بود كه همراه با یونگ در بحث گروهی هفتگی شركت داشت و سال ها از نزدیك با فروید كار می كرد. ظاهراً آدلر نظر فروید را دایر بر نقش عوامل جنسی در رشد شخصیت آدمی، آشكارا مورد انتقاد قرار می داد و نظرات خاصی با رویكرد اجتماعی درباره تكوین شخصیت ابراز می كرد كه از بسیاری جهات با نظریه فروید تفاوت داشت.