درگیرودار بیماری های واگیردار

امروزه این طور به نظر می رسد كه بیماری های واگیردار بیشتری نسبت به گذشته مشاهده می شود. بیماری هایی مانند ابولا، ویروس وست نایل (نیل غربی) سارس، آنفلوآنزای مرغی و آبله میمونی، همه و همه زیرمجموعه بیماری های دیگری هستند كه پیش از این نیز وجود داشته اند.