آیا پیوند صورت امكانپذیر است؟

نبود شواهد تجربی و تحقیقات طولانی مدت روی پیوند صورت باعث شده كه دسترسی به یك توافق همه جانبه و دقیق برای انجام این عمل مشكل باشدچند نفر را می شناسید كه حاضر باشند به جای قلب یا كلیه، صورت بیماران خود را كه دچار مرگ مغزی شده اند اهدا كنند؟