روز مبارزه با درد ؛ دردهای بی پایان و اعتیاد به داروهای مسکن

درد یک پدیده زیستی ، روانی و اجتماعی است که هر فردی حداقل برای یک بار هم که شده ، دچار آن می شود.