افسردگی و شیوع آن در زنان

طبق آمار انستیتوی ملی بهداشت روان ، هر ساله در آمریکا بیش از 18 میلیون نفر یعنی یک نفر از هر 10 آمریکائی افسردگی را تجربه می کنند.