زندگی بدون درد

درد ، یک احساس آزاردهنده و بسیار نامطلوب است. آدمی همیشه در صدد مبارزه با درد بوده است و دانش پزشکی از همان ابتدا سعی در تسکین آن داشته است. آرزوی همه این است که دیگر درد وجود نداشته باشد.