درخشش اندیشه های واقعی دردنیای مجازی

حدود 3 سال پیش بود که بیماری جنون گاوی با آلوده شدن حجم زیادی از گوشتهای گاو تولیدی از انگلستان آغاز و به بحران بزرگی در دنیا بدل شد، بحثها درباره شیوع این بیماری میان حیوانات ناقل و از حیوان به انسان در شرایطی مطرح شد که عامل بیماری یا پرایون (PRION) هنوز شناخته شده نبود.