فیزیک صحیح نشستن

مدل ساده ای ارائه شده است که نیروها و گشتاورهای مؤثر در ساکن نگه داشتن حالت بدن را در مهره های پشت گردنی نشان دهد مدل مزبور , برآورد بارهای روی دیسک های گردنی را در حالت های متفاوت, براساس بیومکانیک امکان پذیر می سازد بنابراین, زمینه ای زیست شناختی برای آموزش استاتیک فراهم می آورد

(amineeez)

منبع : www.roshdmag.ir