نمایشگاه کتاب، آیینه فرهنگ ناب ایرانی

نمایشگاه - فروشگاه- گردشگاه بین المللی کتاب تهران، درچشم انداز فرهنگ ناب ایرانی، در بهاری دیگر شور آفرین گشته است. زیرا، ایران سرای فرهنگ جهان است. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بزرگترین فروشگاه کتاب جهان است.