سونا یا نمایشگاه کتاب؟

وارد محوطه مصلی که می‌شوید، ۳ یا ۴ صدای همزمان با شما صحبت می‌کنند و شما را به سمت خود دعوت می‌کنند.بلندگوهای تبلیغاتی نمایشگاه، بلندگوی شبکه رادیویی جوان، بلندگوی شبکه رادیویی ایران و چند صدای دیگر، خیلی سخت در ذهن، تحلیل و دسته‌بندی می‌شوند.