هرچه ضخیم تر بهتر

معیار جدید واگذاری غرفه به ناشران در نمایشگاه کتاب تهران ....