نمایشگاه چهاردهم نفت،گاز و پتروشیمی،تجلی نواوری و شکوفایی

هدف از برگزاری نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی چیست؟ .....