هویت گمشده صنعت نمایشگاهی

الگوهای نوین صادراتی در دنیا با هدف کاهش ریسک تجاری بنگاه‌های تولیدی و افزایش ضریب موفقیت آنها در بازارهای مصرف، بر شناخت دقیق نیاز مشتریان از طریق حضور در نمایشگاههای بین‌المللی و تولید کالا براساس خواست مشتری تاکید دارند.‌