نمایشگاه داری ایرانی، صنعت ناشناخته

به بهانه برگزاری نمایشگاه ITEX در کیش