نگاهی به الکامپ چهاردهم و تلکام نهم

بزرگ ترین رویداد ICT کشور با همه نکات مثبت و منفی، بالاخره برگزار شد و این را که سال آینده در چه محل و با مسؤولیت کدام متولی دولتی برگزار خواهد شد، کسی نمی داند!