الفبایی که با واو آغاز می شود

پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دوم آذر با تمام فراز و نشیب هایش به پایان می رسد اما امسال نیز مانند سال گذشته روسیاهی آن برای وزارت ارشاد دولت عدالت محور ماند!!!