از حقوق و دیگر چیزها

همایش بررسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی انجمن علمی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد.