می توانست بهتر باشد اما...

نگاهی اجمالی به پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها