در رثای نمایشگاه پوستر تهران- سیاتل

باید استاد و فرود آمد / بر آستان دری که کوبه ندارد / چراکه اگر به گاه آمده باشی / دربان به انتظار توست و / اگر بی‌گاه / به در کوفتنت پاسخی نمی‌آید / کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی / آیینه‌ای نیک پرداخته توانی بود آنجا / تا آراستگی را پیش از در آمدن / در خود نظر کنی / هر چند که غلغله‌ای آن سوی در، زاده توهم تو است.