هفت پرده از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن زمانی برای مستی چشم‌ها

هنوز فاصله ای بیشتر از سه ساعت با افطار و تناول خوان گسترده الهی اش و صد البته تلاش خوان نشینان حضرتش برای رسیدن به منزل را، داریم و این یعنی خیابان های نسبتا خلوت که اگر دراین بینابین، خلوتی مشغله ها اجازه دهند می توانی سری هم به یکی دیگر از تکراری های ماه مبارک بزنی که تکرار همیشه هم بد نیست اگر که خود به همان تکرار مبتلا نشود! و...