چشم انتظار روزه داران

شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم