روایت همنوایی نقره و سنگ!

مروری بر نمایشگاه یدالله رضوانی