انسان عاشق و ابدیت پرستاره

گزارشی از نمایشگاه یاسمین سینایی در فرهنگسرای نیاوران .....