آیا آمار راست می گویند؟

اوضاع کتاب و کتابخوانی در ایران مناسب نیست این را ما نمی‌گوییم؛ آمار منتشره از نهادهای مختلف می‌گویند و همیشه با این ترفند، غرور ملی ایرانیان را زیر سؤال می‌برند.