نبض کتاب تند می زند

نمایشگاه بین المللی کتاب؛ پیوند مقطعی کتاب با افکار عمومی