تعیین جنسیت فرزند آینده در نمایشگاه بین المللی کتاب!

همکار عکاسم در بازدیدی که از نمایشگاه داشتیم می گفت در میان آن خیل جمعیت، دقایقی معطل مانده تا بازدید کننده ای کتاب به دست برای سوژه ی عکسش پیدا کند. امروز پس زمینه حرفش، من را حسابی به فکرفرو برد...