کیفیت‌ و نظارت‌؛ حلقه گمشده نمایشگاه‌های بهاره

نمایشگاه‌های فروش بهاره به مراکزی سرد و بی‌روح تبدیل‌ و اغلب مشتریان‌ برای تأمین نیازهای شب عید خود راهی فروشگاه‌های سطح شهر شدند.