بازخوانی پنجمین یاد یار مهربان

سالیان سال است که بزرگان علم و ادب و سیاست به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای اتصال میان نهادهای مختلف جامعه هستند.