خوشا شیراز و وصف نمایشگاهش!

نیم میلیون بازدید از نمایشگاه بزرگ گردشگری .....