دولتی ترین جشنواره مطبوعات

سرانجام چهاردهمین جشنواره مطبوعات به پایان رسید و اکنون که موجهای انتقاد یا استقبال از جشنواره، اندکی کاهش یافته، فرصت مناسبی ایجاد شده تا به بررسی نقاط قوت و ضعف این نمایشگاه پرداخت و با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، زمینه را برای برگزاری پربارتر نمایشگاه در دوره های آتی فراهم ساخت.