فرهنگ می‌تواند تامین کننده امنیت ایران باشد

اگر می خواهیم برای روابط بین الملل سرمایه گذاری کنیم باید در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری کنیم. ما بیشتر در این حوزه می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. این غیر واقعی است که فکر کنیم می توانیم یک شورای امنیت دوم به وجود بیاوریم چرا که در حیطه قدرت اقتصادی و سیاسی ما نیست ولی در عرصه فرهنگ می توانیم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم و این دیگر خیلی رویایی و دور از ذهن نیست...