ایمنی پروازها نیازمند شرایط رفاهی مشترک است نه اصطلاحات مشترک

سال های مدیدی است که به منظور برقراری ایمنی بین پروازها و پیش گیری از برخورد آن ها با یکدیگر, میکروفون را برمی دارم و به پروازها می گویم که از چه مسیری و در چه ارتفاعی پرواز کنند

سال های مدیدی است که به منظور برقراری ایمنی بین پروازها و پیش گیری از برخورد آن ها با یکدیگر، میکروفون را برمی دارم و به پروازها می گویم که از چه مسیری و در چه ارتفاعی پرواز کنند. موقعیت پروازهای متعدد را بر اساس مبدأ و مقصدشان تنظیم می کنم و هماهنگی های لازم را با کنترلرهای کشورهای همسایه انجام می دهم تا هم پروازها به سلامت انجام شود و هم جریان ترافیک هوایی به صورت منظم برقرار باشد.

گاما یکی دو سالی است که وقتی میکروفون را بر می دارم و با خلبان ها یا کنترلرهای کشورهای همسایه صحبت می کنم، ناخودآگاه تفاوت عمیقی را که در دو طرف میکروفون وجود دارد، حس می کنم. تفاوتی که بین من و آن ها است، من به عنوان یک کنترلر و او هم به عنوان یک کنترلر. تفاوتی که بین من است به عنوان کنترل کننده ی رفت و آمد بیش از ۲۰ پرواز در یک لحظه و خلبان به عنوان سکاندار یک پرواز. این تفاوتِ غیر منصفانه احساسِ بدی به من القا می کند. احساسی که اولین تأثیرش بر انگیزه ی چگونه کار کردن من است...

محسن شورگشتی