گاز در شریان اقتصاد كشور

به عقیده بیشتر كارشناسان گاز استحصالی در پارس جنوبی، می‌تواند موتور اقتصاد و صنعت كشور را روشن كند. پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی جهان، اكنون، آرام آرام به مدار تولید وارد می‌شود و فرآورده‌های آن در شریان اقتصاد كشور در جریان است تا امیدوار باشیم كه می‌توان از فرآورده‌های آن، در جهت رشد و توسعه اقتصادی كشور بهره گرفت.